Anläggningskötare Brand

Som anläggningsskötare för ert brandlarm hjälper vi er med:

Att konstatera om det finns ett fullgott brandskydd eller om kompletteringar bör göras, att brandskyddet har en övergripande kontroll och att dess funktion skall upptäcka eventuell brand i ett tidigt skede.

Vid en brand larmas personal som kan vidta lämpliga åtgärder mot branden för att rädda liv och begränsa skadorna.

För att systemet ska vara tillförlitligt krävs regelbundna kontroller av systemet  i enlighet med Brandskyddsföreningens  föreskrifter, SBF 110:7.

En anläggningsägare ska utse minst två anläggningsskötare som svarar för regelbunden kontroll och skötsel. Kontrollen ska omfatta alla delar i anläggningen som är av väsentlig betydelse för anläggningens funktion och skötselåtgärderna ska som minst omfatta systemets skötselinstruktioner. Securitas erbjuder anläggningsskötare för månads- och kvartalsprov samt underhåll på våra kunders brand- och utrymningslarm. I de flesta fall är det väktare som är utbildade till anläggningsskötare som då skapar en kostnadseffektiv kontroll av brandlarmet i en del av en total säkerhetslösning för ett kunduppdrag.

 

Minst en gång per månad utförs: • Kontroll av att åtkomst till centralutrust-  ning, brandförsvarstablå eller larmlagrings-  tablå inte begränsas av några hinder

  • Prov av centralutrustningens och brand-  försvarstablåns indikeringar och funktioner   enligt skötselinstruktion.
  • Kontroll av centralutrustningen så att inte någon funktion är frånkopplad.
  • Minst en gång per kvartal utförs i samband med det ordinarie månadsprovet:
  • Larmprov av detektorer. Minst en detektor per sektion i minst 25 % av antalet sektio- ner provas varje kvartal. På ett år ska minst 5 % av detektorerna och alla sektioner vara provade.
  • Funktionsprov av inkopplade larmdon och   styrningar inom de sektioner som larm-  provas (enligt punkten ovan). • Funktionsprov av larm- och felsignalöver-  föring till larmcentral.
  • Provning av indikering och funktioner på   eventuell larmlagringstablå enligt skötsel-  instruktion.
  • Kontroll av batterier och strömförsörjning.

För information och priser Kontakta oss